Makowski Academy of Reformed Theology

dr Dariusz Bryćko w trakcie prowadzenia pierwszego kursu online

Akademia Reformowana im. Jana Makowskiego

Cel Akademii Makowskiego jest spójny z motto Anzelma z Canterbury: „wiara szuka zrozumienia”. Nasze kursy online przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą poznać biblijne i historyczne podstawy konfesyjnego ewangelicyzmu reformowanego oraz prezbiterianizmu.

Pragniemy ułatwić uczestnikom Akademii interakcję z podstawowymi dziełami myślicieli tradycji reformowanej, takich jak purytanie, reformatorzy i teologowie postreformacji. Nasi wykładowcy będą wprowadzać uczestników do historii oraz dzieł owych myślicieli, a wszystko będzie wspólnie dyskutowane w atmosferze poszukiwania biblijnej i historycznej prawdy.

Kursy zostały przygotowane z myślą o osobach z napiętym harmonogramem, aby treść była głęboka a schemat zajęć prosty. Uczestnicy każdego z kursów spotykają się online raz w tygodniu na półtorej godziny, przez trzy miesiące.

Kursy oferowane są w dwóch okresach: wrzesień-listopad oraz marzec-maj. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania o nasze kursy, skontaktuj się z Przemysławem Lewickim.

 

 

Kurs w semestrze wiosennym 2024

„Ante mundi constitutionem”: Reformowane ujęcia nauki o wybraniu w kontekście historycznej-teologicznym.

Środa, godz. 18:00–19:30 – Online 

W 1854 r. szwajcarski teolog Alexander Schweizer (1808–1888) wprowadził do literatury naukowej żywe po dziś dzień rozumienie teologii kalwińskiej jako systemu zarządzanego przez jedną, główną naukę, organizującą logikę tego systemu i dyktującą wykład wszystkich pozostałych zawartych w nim nauk chrześcijańskich. Tą nauką główną, centralnym dogmatem, miała być zdaniem Schweizera rzecz jasna nauka o wybraniu, czyli doktryna predestynacji. Gdy szwajcarski teolog podnosił tezę o Prädestination als Zentraldogma nie wymyślał niczego nowego. Już w nowożytności, w epoce Reformacji, reformowany wykład wybrania budził sprzeciw, również w szeroko rozumianym obozie ewangelickim. Czy jednak Schweizer miał rację? Czy predestynacja naprawdę jest dogmatem centralnym całej teologii reformowanej? Co zmieniło się w tej tradycji teologicznej od jego czasów? Podczas dziesięciu spotkań w ramach kursu przedstawione zostanie historyczno–teologiczne tło reformowanego ujęcia nauki o wybraniu, ściślej zaś: reformowanych ujęć nauki o wybraniu. Zaprezentowana zostanie jej genealogia teologiczna, sięgająca Pisma Świętego i sporów o jego rozumienie w przedmiocie zbawienia od późnego antyku przez całe średniowiecze aż do Reformacji. Przybliżone zostaną rozmaite odcienie reformowanego wykładu o predestynacji, walczące w nowożytności o przewagę i rolę naczelną w kształtowaniu się konfesyjnej postaci tej tradycji chrześcijańskiej, również w dialogu z kluczowymi alternatywami wobec chrześcijaństwa reformowanego – tradycji luterańskiej czy rzymskokatolickiej. Wreszcie, ukazane zostaną losy tej nauki w czasach bliższych współczesności, w tym w teologii myślicieli tak epokowo istotnych jak Karl Barth (1886–1968).

TERMINARZ ZAJĘĆ

6 marca 18.00-19.30
13 marca 18.00-19.30
20 marca 18.00-19.30
27 marca 18.00-19.30
10 kwietnia 18.00-19.30
17 kwietnia 18.00-19.30
24 kwietnia 18.00-19.30
8 maja 18.00-19.30
15 maja 18.00-19.30
22 maja 18.00-19.30

Zapisy na krus w formie mejlowej na [email protected] 

Cena całego kursu (10 wykładów po 90 min): 300zł 

Przemysław A. Lewicki – prowadzący zajęcia

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tłumacz, prawnik, autor publikacji naukowych i publicystycznych z dziedziny filozofii politycznej, filozofii prawa i teologii. Prowadzi multimedialny projekt popularnonaukowy pod nazwą „Rycerz Tulipanów”. Członek Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Poznaniu.

Poprzednie kursy:

Jesień 2023

„Belgijskie wyznanie wiary” (1561 r.) jako przewodnik po konfesyjnej teologii reformowanej

Instruktor: Przemysław Lewicki

Poniedziałki, godz. 18:00–19:30 – Online

„Belgijskie wyznanie wiary” z 1561 r. autorstwa Gwidona de Brèsa (1522–1567) – belgijskiego pastora, teologa i męczennika za wiarę protestancką – jest najstarszym z dokumentów konfesyjnych kontynentalnego chrześcijaństwa reformowanego (tradycji holenderskiej) tworzących tzw. trzy formuły jedności. Wyznanie spisane zostało w czasach prześladowań belgijskich i holenderskich protestantów przez Kościół rzymski i jest jednym z najważniejszych, najbardziej wpływowych sformułowań wiary reformowanej w historii. Jego wielką siłą jest ujmowanie prawd chrześcijańskich w zwięzłej i dorzecznej postaci, założeniem autora było bowiem przystępne streszczenie treści Pisma Świętego dla wiernych. Podczas spotkań w ramach tego kursu „Belgijskie wyznanie wiary” z 1561 r. posłuży jako przewodnik po reformowanym sposobie ujęcia, rozumienia, porządkowania i wyjaśniania wiary chrześcijańskiej. Jednym z celów kursu jest też przedstawienie słuchaczom założeń konfesyjnego protestantyzmu sensu largo, jako zjawiska wykraczającego poza podziały między poszczególnymi tradycjami wywodzącymi się z nowożytnej Reformacji Kościoła łacińskiego.

Przemysław A. Lewicki – prowadzący zajęcia

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tłumacz, prawnik, autor publikacji naukowych i publicystycznych z dziedziny filozofii politycznej, filozofii prawa i teologii. Prowadzi multimedialny projekt popularnonaukowy pod nazwą „Rycerz Tulipanów”. Członek Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Poznaniu.

Kościół: czym jest, co robi i dlaczego każdy chrześcijanin powinien go kochać

Wtorki, godz. 18:00–20:00 – Online

Uwaga: Kurs składa się z ośmiu dwugodzinnych wykładów tłumaczonych równocześnie z j. angielskiego na j. polski

Przegląd natury i znaczenia Kościoła. Przeanalizowane zostaną następujące tematy: biblijny model Kościoła, przymioty i znamiona Kościoła, ustrój kościelny i sakramenty. Omówimy takie kwestie jak: jakie są kryteria prawdziwego i wiernego kościoła? Czy członkostwo w kościele jest konieczne? Czy naprawdę istnieje coś takiego jak „niewidzialny” Kościół? Co robi kościół? Z jakich elementów składa się nabożeństwo? Ile jest sakramentów i ile z nich jest odpowiednich dla naszych dzieci? Po drodze będzie wiele okazji do zadawania pytań i dyskusji.

Alister Torrens – prowadzący zajęcia

Dziekan Ewangelicko-Reformowanego Seminarium w Kijowie, gdzie od 2007 r. służy jako misjonarz wraz z Ewangelicko-Prezbiteriańskim Kościołem Ukrainy. Pochodzi z Irlandii Północnej, ordynowany został w Kościele Prezbiteriańskim w Ameryce (PCA). Absolwent Westminster Theological Seminary (Pensylwania, USA) i Union School of Theology (Walia, Zjednoczone Królestwo).

Wprowadzenie do teologii reformowanej III

Środy, godz. 18:00–19:30 – Online

Niniejszy kurs jest ostatnią z trzech części wprowadzających do istotnych zagadnień historycznej, konfesyjnej teologii reformowanej. Uczestnicy kursu otrzymują do przeczytania w postaci elektronicznej zarówno fragmenty Podręcznika doktryny chrześcijańskiej Luisa Berkhofa jak i inne ważne teksty tradycji reformowanej. Głównymi poruszanymi doktrynami będą: Kościół, środki łaski, stan człowieka po śmierci, a także czasy ostateczne.

Do udziału w tym kursie nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie Wstępu do teologii reformowanej II ani udział w kursach w określonej kolejności. Kolejne części kursu będą pojawiać się rotacyjnie w każdym z kolejnych semestrów.

dr Dariusz M. Bryćkoprowadzący zajęcia

Prezes Fundacji Instytutu Tolle Lege. Doktoryzował się w Calvin Theological Seminary (Michigan, USA). Stypendysta Center for Christian Thought na Biola University (Kalifornia, USA), absolwent Gordon-Conwell Theological Seminary (Massachusetts, USA). Wykładał teologię na LCC International University (Litwa) oraz Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Ordynowany w Kościele Ewangelicko-Reformowanym na Litwie (Jednota Litewska) i obecnie prowadzi ich zbór w Warszawie.

Kalwińska kultura Psałterza: Słowo i muzyka w Kościele reformowanym

Czwartki, godz. 18:00–19:30 – Online

Tematem kursu będą relacje pomiędzy Słowem a muzyką w Kościele z perspektywy biblijnej, historycznej i pastoralnej. Kościoły reformowane wypracowały w tej dziedzinie bogatą tradycję i refleksję, która po dziś dzień inspiruje ludzi na całym świecie. W trakcie kursu omówimy obecność psalmów w Nowym Testamencie, a także w liturgii i duchowości chrześcijańskiej do czasów Reformacji, reformacyjne spory o Słowo i muzykę w Kościele, fenomen kalwińskiej kultury Psałterza i jej aktualne zastosowania.

dr Andrzej Polaszekprowadzący zajęcia

Doktor teologii historycznej (temat pracy doktorskiej: „Psalmy Dawidowe” Macieja Rybińskiego w kontekście kalwińskiej kultury Psałterza i jej recepcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów), pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Poznaniu, współtwórca Psałterza Poznańskiego. Wraz z żoną Agata i córkami od lat promują śpiewanie psalmów w kościołach. Radca prawny z zawodu, instruktor harcerski z pasji i potrzeby serca.

Recent Events

Inauguration of the Academic Year

On October 2 we inaugurated the academic year at the College of Theology and Social Sciences. Dariusz has just become the Director of English Theological Studies and is developing the Reformed/Presbyterian Theology track, newly created in cooperation with Tolle Lege. Brooke teaches Research & Writing courses.

New Publication

On September 30 we got our latest book from the printing house—A Friendly Conversation Between an Evangelical Minister and a Roman Catholic Priest. It is a Reformation-era work by Polish-Lithuanian minister Daniel Kałaj, now republished for a modern audience.

Development of the Reformed/Presbyterian Track at the College

In partnership with The College of Theology and Social Sciences in Warsaw, Dariusz was asked to develop a new Reformed/Presbyterian Theology track and serve as Director of English Theological Studies. Brooke will teach Research & Writing courses.

Official welcoming of our mission congregation

At the June Synod of the Evangelical Reformed Church of Lithuania, our church plant core group was welcomed as an official mission congregation.

Recent Events

A Conference on Puritans

On November 28 we hosted a conference on Puritans. The speakers were Rev. Dr. Dariusz Bryćko (Instytut Tolle Lege), Dr. Paul C. H. Lim (Vanderbilt Divinity School), Rev. Dr. Kamil Hałambiec (Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna), and Rev. Dr. Bob Fuller (First Presbyterian Church of San Antonio, TX). Because of the pandemic, all the lectures and the discussion panel were hosted online. More than 100 participants were able to grow in their knowledge of Biblical truth and Puritan piety.

All the lectures are available online for watching.

Calvin’s Institutes Book Promotion

On September 24 we hosted a book promotion for the first-ever translation of Calvin’s Institutes to Polish, published by HORN.

What does Tolle Lege Mean?

Tolle Lege is a Latin phrase meaning “take and read.” It is taken from St. Augustine’s account of his own conversion in his classic work Confessions. While weeping in his garden, overwhelmed by a sense of sin and separation from God, Augustine heard an audible voice, as of a boy or girl chanting in a neighboring house, “Take and read, take and read.” Startled by these words, Augustine interpreted it as a command from God to open the Bible and start reading the first passage he should find. The Apostle Paul’s words in Romans 13:13-14 confronted his most closely held sins – and the moment Augustine received God’s Word he was flooded with indescribable peace. He immediately confessed his faith to others and began a new life in Christ.

© 2022-2023 Fundacja Instytutu Tolle Lege. Wszelkie prawa zastrzeżone.